Политика за поверителност

Политики за поверителност за „ЕТ КЪДРЕКОВ“

Кои сме ние?

Идентификация на администратора на лични данни и на длъжностното лице по защита на личните данни в „ЕТ КЪДРЕКОВ – МИЛЧО КЪДРЕКОВ „ МАГАЗИН –БИЛКИ БИЛКИ“ .

ЕТ КЪДРЕКОВ – МИЛЧО КЪДРЕКОВ“, е търговско дружество, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: BG103540390 , със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Марин Дринов 51, представлявано от Милчо Къдреков, в качеството му на Управител на ЕТ КЪДРЕКОВ – МИЛЧО КЪДРЕКОВ” е администратор на лични данни, съобразно разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679 на (ЕС)

Как да се свържете с нас?

Адрес: гр. Варна, ул. Русе 15 ,тел. 0887863837, email: cherenoreh01@gmail.com

ЕТ КЪДРЕКОВ – МИЛЧО КЪДРЕКОВ“ уважава поверителността на личните Ви данни.

Защитата на личната Ви информация през целия процес на обработка на лични данни, както и сигурността на всички бизнес данни, е въпрос с голяма значимост и приоритет за нас. Ние обработваме личните данни, събрани по време на посещението Ви на нашата уеб-страница, поверително и в съответствие със законовите разпоредби на национално и европейско ниво.

Защитата на данните и сигурността на информацията са включени в корпоративната ни политика.

Какво представлява Политиката за поверителността

Тази политика за сигурност има за цел да Ви представи изчерпателна информация на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на ЕТ КЪДРЕКОВ – МИЛЧО КЪДРЕКОВ“ включително:

• Какви лични данни събираме за Вас?

• Каква е целта на тяхното събиране?

• За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?

• С кого споделяме Вашите лични данни?

• Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за сигурност?

• Какви видове „бисквитки“ използваме, за да направим престоят Ви на нашата уеб-страница по-добър?

• Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

С тази Политика за сигурност ЕТ КЪДРЕКОВ – МИЛЧО КЪДРЕКОВ“ декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.

Какво са лични данни?

Всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или непряко.Така напр. непряко идентифициране е номерът на мобилния Ви телефон. Единствено чрез него бихме се затруднили да Ви идентифицираме, затова ще бъде необходим допълнителен идентификатор като име, адрес или допълнителни справки. Пряко идентифициране се постига, когато предоставите уникален идентификатор като например ЕГН, ЛНЧ, клиенти код и др. което ние не изискваме при регистрация в нашият сайт или покупка.

Какви лични данни събира „ЕТ КЪДРЕКОВ – МИЛЧО КЪДРЕКОВ“ за Вас?

За да Ви предостави ефективен достъп до нашите продукти/услуги „ЕТ КЪДРЕКОВ – МИЛЧО КЪДРЕКОВ“събира следната информация за Вас:

• Име, фамилия, телефон, електронна поща, организация, населено място, адрес, поместени на нашата уеб-страница www.bilkibilki.eu включително създаване на първоначална регистрация, абониране за нашия бюлетин, попълване на формата за даване на мнения и/или коментари;

• Технически данни, които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашата уеб-страница – IP адрес, GPS координати, информация за устройството, от което посещавате уеб-страницата, но не във всеки случай и в зависимост от настройките на Вашето персонално устройство;

• Бисквитки (Cookies) – за идентифициране на браузъра или устройството Ви.

На какво основание“ ЕТ КЪДРЕКОВ – МИЛЧО КЪДРЕКОВ“обработва личните Ви данни?

„ЕТ КЪДРЕКОВ – МИЛЧО КЪДРЕКОВ“събира личните данни Ви данни, за да изпълни договорните си задължения към Вас във връзка с предлаганите стоки и услуги в онлайн магазина. Основанията са договорно и преддоговорно. Преддоговорни отношения включват например: офериране, размяна на кореспонденция относно потенциална поръчка, уточняване на конкретно предлагане на стоки и услуги и пр. Договорното основание е налице след извършване на поръчка (сключен с Вас договор). В този случай ще бъде необходимо да се обработят личните Ви данни за изпълнение на поръчката и упражняване на правата и задълженията на двете страни в тази връзка.

„ЕТ КЪДРЕКОВ – МИЛЧО КЪДРЕКОВ“ събира лични данни и след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за целите на обработването. Например за маркетингови цели и получаване на рекламни бюлетини.

Съгласието за обработване на личните Ви данни се предоставя при регистрация на уеб-страницата ни или попълване на контактна форма, поместена в сайта ни.

Съгласието, което предоставяте може винаги да бъде оттеглено, като изпратите писмено искане до електронната поща: cherenoreh01@gmail.com

„ЕТ КЪДРЕКОВ – МИЛЧО КЪДРЕКОВ“ обработва лични данни и в изпълнение на законови задължения, както ако е необходимо с цел да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните.

„ЕТ КЪДРЕКОВ – МИЛЧО КЪДРЕКОВ“ може да обработва лични данни и в случай че има правен (легитимен) интерес, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните.

„ЕТ КЪДРЕКОВ – МИЛЧО КЪДРЕКОВ“ може да обработва лични данни и в други случаи посочени в нормативен акт и оправомощаващи или задължаващи администратора да извърши обработка.

За какви цели събираме Вашите лични данни?

Получените от Вас лични данни ще бъдат използвани, за да можем да изпълним задълженията си към Вас, както и да помогнем за изпълнение на Ваши права, включително, но не само:

• За да Ви предоставим услугите/продуктите, предлагани от „ЕТ КЪДРЕКОВ – МИЛЧО КЪДРЕКОВ“;

• За да Ви предоставим достъп до нашата уеб-страница, като за целта Ви показваме съдържание, което е относимо, персонализирано и ограничено спрямо заложените от Вас критерии;

• За да отговорим на Вашите запитвания, мнения и препоръки;

• За да Ви изпращаме информация, свързана със специални кампании и нови наши продукти и услуги.

В допълнение на горното имаме правен интерес да събираме Вашите лични данни, защото без тях не можем да Ви предоставим услугата/продукта, към която/който имате интерес.

По какъв начин обработваме личните Ви данни?

За да предостави продукти и услуги„ ЕТ КЪДРЕКОВ – МИЛЧО КЪДРЕКОВ“ обработва (събира) предоставените от Вас лични данни, относно физическата, икономическа, социална и семейна идентичност по следните начини:

– чрез попълване от Ваша страна на форми за регистрация в онлайн платформите ни;

– чрез попълване на формуляри и декларации, които са Ви предоставяни от Дилъри сключили договори с „ЕТ КЪДРЕКОВ – МИЛЧО КЪДРЕКОВ“. Формулярите се предоставят и попълват в свободна форма, предоставена Ви на хартиен или електронен носител;

– чрез посещение на уеб портала за използване на услугите на онлайн магазина ни;

– при актуализиране на данни по Ваше искане и попълване на форма за актуализация на хартиен носител или в електронна среда;

– чрез обработване на информация за Вашите посещения на уеб порталите на „ЕТ КЪДРЕКОВ – МИЛЧО КЪДРЕКОВ“;

– чрез обработка на информация за IP адреси, cookies (биксвитки), операционна система и тип браузър.

Колко време съхраняваме и обработваме Вашите данни преди да ги унищожим?

В зависимост от основанието и начините на обработка на личните Ви данни срокът на съхранение на личните данни е различен. Водени от желанието ни да минимизираме обработката на лични данни, както и да съкратим сроковете за съхранение на всякакви данни подадени от Вас по електронен път не съхраняваме същите за повече от 1 година след изпълнение на поръчката към Вас.

В нашето счетоводство се съхраняват данни от товарителници и други удостоверяващи изпълнение на поръчките Ви документи, които съдържат лични данни, за срок от 6 години от отпадане на договорното ни основание. След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава. От нашата система перманентно се изтриват записите за Вашите поръчки с изтичане на 1 година от заявяването от Ваша страна. Хартиените носители съдържащи личните Ви данни се унищожават при изтичане на нормативните срокове.

На кого можем да предаваме предоставените от Вас лични данни?

„ЕТ КЪДРЕКОВ – МИЛЧО КЪДРЕКОВ“ се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето изрично съгласие на трети лица, освен, когато е необходимо за изпълнение на поети договорни задължения към Вас.

За изпълнение на поети задължения по възникнали договорни и/или преддоговорни отношения с Вас е възможно „ЕТ КЪДРЕКОВ – МИЛЧО КЪДРЕКОВ“ да разкрие личните Ви данни на следните лица:

– Дружества, предоставящи куриерски услуги;

– Компанията, която предоставя хостинг услуги, свързани с тази уеб-страница. „ЕТ КЪДРЕКОВ – МИЛЧО КЪДРЕКОВ“ има право да разкрива и предава личните Ви данни на дружествата от групата на БАЛЕВ позиционирани на територията на Република България, доколкото съществува легитимен интерес, свързан с обработка на личните Ви данни за вътрешни административни цели. Това и всяко друго предаване се извършва при стриктно спазване на конфиденциалност и сигурност на личните Ви данни.

Има ли други случаи, в които можем да споделим личните Ви данни?

Вашите лични данни се предоставят на трети лица и в следните случаи:

• По искане на физическото лице, предоставило данните, субект на защитата на лични данни;

• По искане на компетентни органи съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз.

Във всички горепосочени случаи, лицата на които предоставяме Вашите лични данни са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни, включително чуждестранните дружества, позиционирани в рамките на ЕС и ЕИП. По отношение на дружества, позиционирани извън рамките на ЕС и ЕИП, за всеки конкретен случай, съответното дружество гарантира, че предоставя адекватно ниво на защита на личните данни, спазвайки изискванията на европейското законодателство.

Използване на „бисквитки“ (cookies policy)

Общи положения

„Бисквитките“ представляват малки текстови файлове, които се записват на Вашия компютър, когато се посещава уеб-страницата ни. В случай, че имате достъп до тази уеб-страница в друг момент, браузърът Ви изпраща обратно съдържанието на „бисквитките“ на съответния предложител и по този начин позволява повторното идентифициране на терминалното устройство. Четенето на „бисквитките“ ни позволява да проектираме нашата уеб-страница оптимално за Вас и Ви улеснява при използването й.

Деактивиране и изтриване на „бисквитки“.

Браузърът Ви позволява да изтриете всички „бисквитки“ по всяко време. За да направите това, моля, обърнете се към помощните функции на Вашия браузър.

Изтриването на бисквитките може да доведе до това отделни функции на уеб-страницата ни вече да не бъдат достъпни за Вас.

Общ преглед на бисквитките, използвани от нас.

В този раздел можете да намерите общ преглед на „бисквитките“, които използваме.

Абсолютно необходими бисквитки

Определени „бисквитки“ са необходими, за да можем сигурно да предоставим нашите услуги чрез уеб-страницата. Тази категория включва, напр.:

– „Бисквитки“, които идентифицират или удостоверяват нашите потребители;

– „Бисквитки“, които временно съхраняват определени потребителски данни (например съдържание на онлайн формуляр);

– „Бисквитки“, които съхраняват определени потребителски предпочитания (напр. настройки за търсене или настройки за език);

– „Бисквитки“, които съхраняват данни, за да осигурят безпрепятствено възпроизвеждане на видео или аудио съдържание.

Google Analytics

Google Analytics се предлага от Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Ползваме Google Analytics с предлаганата от Google допълнителна функция за анонимизиране на IP адресите. Google съкращава IP адреса още в рамките на ЕС и само в изключителни случаи в САЩ, като и в двата случая записва само съкратени IP адреси.

Можете да възразите срещу събирането и обработването на данните ви, като изтеглите и инсталирате приставка за браузър от следния линк: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни – GDPR) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:

• Правото на достъп до личните данни, които „ЕТ КЪДРЕКОВ – МИЛЧО КЪДРЕКОВ“ обработва за Вас и да получите копие от тях;

• Право да искате от ЕТ КЪДРЕКОВБИЛКИ БИЛКИ коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни, като изпратите имейл на cherenoreh01@gmail.com

• Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни, в определените от закона и Регламента случаи;

• Право да искате заличаване т.е. изтриване на личните Ви данни от „ЕТ КЪДРЕКОВ – МИЛЧО КЪДРЕКОВ“, в случай че са налице условията за това.

• Правото да възразите срещу обработването на личните си данни за целите на директен маркетинг като използвате линка заотписване“, който сме поместили във всеки имейл, изпратен до Вас, съдържащ рекламна информация за нашите продукти;

• Правото да възразите срещу предоставянето на личните си данни на трети лица, като изпратите имейл на електронната поща на „ЕТ КЪДРЕКОВ – МИЛЧО КЪДРЕКОВ“: cherenoreh01@gmail.com или писмено заявление до посочения адрес: ………………………………………………………………………………

• Правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие например за маркетинг, като изпратите имейл на cherenoreh01@gmail.com

• Право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинночитаем формат, който е общоупотребяван;

• Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това;

Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни.

Какво значи всяко от горните права?

Право на достъп до личните данни.

Това право Ви дава възможност да получите информация относно данните, които идентифицират администратора и неговия представител, целите на обработването на личните данни, получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните, данни за задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им, както и информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни.

Данните не се предоставят, когато физическото лице, за което се отнасят, вече разполага с тях или в закон съществува изрична забрана за предоставянето им.

Право на заличаване, достъп, коригиране, блокиране

Право по всяко време да поискате от администратора да заличи, коригира или блокира лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и право да поискате от администратора да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните данни за всяко заличаване, коригиране или блокиране, което е извършено, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия;

Право на възражение

Право на възражение пред администратора срещу обработването на личните данни на физическото лице при наличие на законово основание за това, както и срещу обработването и разкриването на трети лица на Вашите личните данни за целите на директния маркетинг. Вие имате право да бъде уведомени преди личните Ви данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като имате право да възразите срещу такова разкриване или използване.

Право на преносимост

Когато обработването на лични данни става по автоматичен начин Вие имате правото да получавате отнасящите се до Вас лични данни, които сте предоставили на администратора, в структуриран, широко използван, пригоден за машинно четене и оперативно съвместим формат, и да ги предавате на друг администратор. Това право следва да се прилага, когато субектът на данни е предоставил личните данни въз основа на собственото си съгласие или обработването е необходимо поради договорно задължение. Правото не следва да се прилага, когато обработването се базира на правно основание, различно от съгласие или договор. Поради самото си естество това право не следва да бъде упражнявано по отношение на администратори, обработващи данни в изпълнение на обществените си задължения. Ето защо това право не следва да се прилага, когато обработването на личните данни е необходимо за спазване на правно задължение, на което е подчинен администраторът, или за изпълнение на задача от обществен интерес, или при упражняване на официално правомощие, предоставено на администратора. Правото на субекта на данни да предава или получава отнасящи се до него лични данни не поражда задължение за администраторите да възприемат или поддържат технически съвместими системи за обработване. Когато в определен пакет от лични данни е засегнат повече от един субект на данни, правото личните данни да бъдат получавани следва да не засяга правата и свободите на други субекти на данни в съответствие с настоящия регламент.

Право да отправите жалба или молба до Комисия за защита на личните данни

В случай на нарушаване на правата Ви имате право да сезирате Комисията за защита на личните данни в едногодишен срок от узнаване на нарушението, но не покъсно от пет години от извършването му. При нарушаване на правата Ви имате право да обжалвате действия и актове на администратора по съдебен ред или пред Върховния административен съд. Съдът не може да бъде сезиран, ако има висящо производство пред Комисията за същото нарушение или решение на КЗЛД относно същото нарушение е обжалвано и няма влязло в сила решение на съда.

Промени в Политиките за поверителност

При промени, изискващи съгласие или информиране на субектите на лични данни, поемаме ангажимент, че за всички такива промени ще Ви уведомим с изпращане на писмо по електронен път (e-mail) на предоставената от Вас електронна поща.

За всички несъществени, т.е. незасягащи промяна в целите или основанията на обработката на личните Ви данни, ще Ви уведомим чрез актуализация на уеб страницата „ЕТ КЪДРЕКОВ – МИЛЧО КЪДРЕКОВ“ на Политиките, като можете винаги да се информирате за актуалността им чрез посочената найотдолу в този документ дата на приемране и версия на документа.

Така ще Ви бъде предоставена възможност да преустановите използването на някои или всички услуги и/или да се възползвате от правата си, част от които са посочени изрично погоре. В допълнение ще вземем всички възможни мерки за осведомяване в случай на промени относно защитата на лични данни като поставим съобщения в офисите и на уеб порталите на „ЕТ КЪДРЕКОВ – МИЛЧО КЪДРЕКОВ“.

Тези политики за поверителност са приети и в сила от ЕТ КЪДРЕКОВБИЛКИ БИЛКИ от 01.01.2020г. и последно актуализирани към 01.01.2023г.